Generalforsamling 2017 endelig dagsorden


Kære medlem af De Berejstes Klub

Generalforsamling
Endelig dagsorden
Den årlige generalforsamling finder sted i Skovenes Hus, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C lørdag d. 18. november 2017 kl. 14.30. Det er 6 minutter fra Forum Metro og 20 minutter fra København H. Der er gratis parkering i gården. Se kort https://map.krak.dk/m/akxwr

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men af hensyn til det praktiske arrangement (vi serverer kage og kaffe/te) må du gerne tilmelde dig på hjemmesiden. Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af DBK.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
2a) Karin Hansen vil fortælle om den nye hjemmeside.
3) Kassererens beretning.
4) Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af indtil ni bestyrelsesmedlemmer plus tre suppleanter.
7) Valg af revisor plus revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

Ad punkt 5)
Bestyrelsen har indsendt tre forslag (vedhæftet)
Forslag 1. Ændring af paragraf 2 i vedtægterne om medlemskab.
Forslag 2. Ændring af paragraf 5 i vedtægterne om reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7.
Forslag 3. Ny paragraf i vedtægterne om udnævnelse af æresmedlem.

Forslag skal være indsendt senest to uger før generalforsamlingen, og der kan derfor ikke længere stilles forslag. Men du må gerne tage ordet under Eventuelt.

Ad punkt 6)
Følgende fem bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Claus Søndergaard. Genopstiller
Erik Hermansen. Genopstiller
Ole Pedersen. Genopstiller
Jakob Linaa Jensen. Genopstiller ikke
Per Danielsen. Genopstiller ikke.

Der er to medlemmer som stiller op til valget:
Karin Hansen
Lone Valentin

Der kan fremsættes forslag til valg indtil afstemningen starter. Hvis bestyrelsen inden lørdag d. 18.11 får kendskab til medlemmer der stiller op bliver det oplyst som en nyhed på hjemmesiden.

Bestyrelsen har stillet forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7. Hvis det vedtages foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen vedtager at der vælges fire medlemmer for to år og et medlem for et år. Fordelingen sker på basis af antal afgivne stemmer på hver af de opstillede. Formålet er at sikre at der er nogenlunde samme antal medlemmer på valg hvert år (det vil medføre at der i 2018 i Århus vil være 3 ud af 7 medlemmer på valg).

Ad punkt 7)
Valg af revisor: Lasse Nørgaard er på valg og genopstiller
Valg af revisorsuppleant: Erik Futtrup er på valg og genopstiller

Efter generalforsamlingen vil der være uddeling af Folkersen- og Egholm-priserne. Og der foretages trækning af nyt UNESCO site hvor der er præmie til den første der aflægger besøg.

Afstemninger
Valgret og stemmeret har medlemmer, der er fyldt 15 år. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Fuldmagt
Du kan afgive fuldmagt til et andet medlem som stemmer på dine vegne. Fuldmagten skal være skriftlig (brev eller e-mail) og uden forbehold give fuldmagtsmodtager ret til at stemme ved alle afstemninger. Det er altså fuldmagtsmodtager der bestemmer hvordan der stemmes. Et fremmødt medlem kan maksimalt råde over fuldmagter fra tre ikke-mødte medlemmer. Du kan sende fuldmagten til et andet medlem der møder op eller sende den til formanden.

Brevstemme
Du kan også stemme ved at sende brev / mail til formanden. Brev-/mailstemmer skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen, altså onsdag d. 15. ved midnat. Du kan afgive stemme om de tre fremsatte forslag, valg til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant. Skriv til dbkformand@live.dk

Der er i år 5 ledige pladser i bestyrelsen. Du kan derfor afgive op til 5 stemmer, men du kan kun stemme én gang på hver af de opstillede medlemmer.

Alle reglerne for afstemning fremgår af paragraf 5 i vedtægterne.

Julefrokost
Årets store julefrokost afholdes samme sted ca. kl. 19. Mød gerne op omkring kl. 18 og hyg dig med andre medlemmer (måske er generalforsamlingen slut på det tidspunkt).

Vi har i år plads til 80, og der er 5 ledige pladser p.t. Tilmelding er nødvendig på hjemmesiden. Fristen for tilmelding er torsdag d. 9.11, og betalingen, 200 kr. skal være klubben i hænde senest fredag d. 10.11 af hensyn til bestilling af mad. Hvis ikke vi har betaling på den angivne frist er du ikke tilmeldt julefrokosten. Klubbens konto er i Nordea: Reg.nr. 2143, kontonr. 8127698679.

Hvis du er tilmeldt, men bliver forhindret, så skriv til toastmaster Lene Dangaard toastmaster-east@deberejstesklub.dk hurtigst muligt.

Julefrokosten er kun åben for medlemmer af klubben. Men venner og ledsagere er velkomne i Cafe Globen fra kl 21 hvor mange af deltagerne i julefrokosten samles.

Med venlig hilsen
Søren Fodgaard
Formand for De Berejstes Klub
e-mail dbkformand@live.dk
mobil 29 21 65 03