Vedtægter for De Berejstes Klub


§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er at udbrede rejselysten og sprede information om rejselivet, fremmede lande og kulturer. Foreningen er upolitisk og samler medlemmerne for udveksling af rejseoplevelser.

§ 2. MEDLEMSKAB
Medlemskab af klubben kan opnås på to måder: A-medlem eller B-medlem

A-medlem
Man skal have:
1. Besøgt mindst lige så mange lande, som man er år gammel, dog mindst 30.
2. Besøgt mindst to nye lande inden for de sidste to år.
3. Besøgt mindst fire kontinenter.
4. Krydset ækvator.

Der skal indsendes data for besøgte kontinenter, lande, territorier m.m. Ansøgningen vil herefter blive behandlet af bestyrelsen.
Med "besøgt" regnes både her og ved de øvrige punkter, at man har tilbragt mindst 24 sammenhængende timer i landet (inkl. territorialfarvandet). Transitophold i lufthavne medregnes ikke uanset længden, og ved sørejser skal man have betrådt landjorden.

Følgende skal være opfyldt for at bevare medlemskabet:
A1 er et fortsættende krav. Det vil sige, at kravet skal være opfyldt hvert år ved årets udgang.
A2 er et fortsættende krav, således at medlemskabet ophører, hvis man ikke til stadighed besøger to nye lande inden for hver to års periode. Dette krav kan erstattes af anden dokumenteret rejseaktivitet:
• Medlemmer der de sidste to år ingen nye lande har besøgt kan i stedet dokumentere anden rejseaktivitet, idet man indenfor de seneste to år skal have rejst mindst otte uger udenfor ens oprindelsesland og bopælsland, heraf mindst fire uger udenfor verdensdelen tilhørende bopælslandet.
• Medlemmer der de sidste to år har besøgt netop ét nyt land kan i stedet dokumentere anden rejseaktivitet, idet man indenfor de seneste to år skal have rejst mindst fire uger udenfor ens oprindelsesland og bopælsland, heraf mindst to uger udenfor verdensdelen tilhørende bopælslandet.

Såfremt medlemmet ikke lever op til medlemskravene, udløber medlemskabet ved kontingentperiodens udløb.

Såfremt man har besøgt mindst 100 lande, bortfalder begge krav om at besøge nye lande (A1 og A2).

Som lande regnes medlemmer af FN foruden lande, som gennem bred international anerkendelse må anses for at være suveræne stater. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen holder løbende status over medlemmernes rejseaktiviteter og distribuerer statistikker over dem. Landestatistikken opgøres på grundlag af det aktuelle verdenskort. Det vil sige, at man kan få registreret et land, selv om det på besøgstidspunktet endnu ikke var selvstændigt, når blot opholdet indenfor det område, der svarer til landets nuværende grænser, varede de nødvendige 24 timer. Hvis verdenskortet fremover ændres, vil medlemmernes registreringer blive korrigeret tilsvarende.

Alle tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

B-medlem
Man skal vurderes som værende ”berejst” med mindst to tredjedele af bestyrelsens stemmer.

Følgende kvalifikationer hos ansøgeren vil alle påvirke bedømmelsen i positiv retning:
1. Længerevarende ophold og rejser i lande udenfor den vestlige kulturverden, hvorved ansøgeren har skabt sig et bredt og dybtgående kendskab til fremmede lande og kulturer udover det sædvanlige.
2. Rejseformer og rejseaktiviteter af en karakter, som er udover det sædvanlige.
3. Høj frekvens af besøgte lande og verdensdele i forhold til alder.
4. Lyst og evne til at videregive erfaringer og oplevelser i form af f.eks. foredrag, artikler og billeder.
5. Evt. andre oplysninger som gør, at ansøgeren anser sig selv som værende ”berejst”.
Herudover skal man have besøgt mindst to nye lande inden for de sidste to år eller have rejst mindst otte uger udenfor ens oprindelsesland/bopælsland, heraf mindst fire uger udenfor den verdensdel, hvor man er bosiddende.

Med "besøgt" regnes både her og ved de øvrige punkter, at man har tilbragt mindst 24 sammenhængende timer i landet (inkl. territorialfarvandet). Transitophold i lufthavne medregnes ikke uanset længden, og ved sørejser skal man have betrådt landjorden.
Der skal indsendes data for besøgte kontinenter, lande, territorier m.m. samt fremsendes en skriftlig redegørelse, der på fyldig vis redegør for ansøgerens kvalifikationer i forhold til pkt. 1, 2, 4 og evt. 5. Redegørelsen bør fx indeholde oplysninger om, hvor længe ansøgeren har opholdt sig de enkelte steder og formålet med opholdet.
Bedømmelsen er en samlet vurdering af ovenstående punkter, og begrundelse for evt. afslag gives derfor ikke.

Følgende skal være opfyldt for at bevare medlemskabet:
Kravet om to nye lande skal forstås som et fortsættende krav, således at medlemskabet ophører, hvis man ikke til stadighed besøger to nye lande inden for hver to års periode. Dette krav kan erstattes af anden dokumenteret rejseaktivitet:
• Medlemmer der de sidste to år ingen nye lande har besøgt kan i stedet dokumentere anden rejseaktivitet, idet man indenfor de seneste to år skal have rejst mindst otte uger udenfor ens oprindelsesland og bopælsland, heraf mindst fire uger udenfor verdensdelen tilhørende bopælslandet.
• Medlemmer der de sidste to år har besøgt netop ét nyt land kan i stedet dokumentere anden rejseaktivitet, idet man indenfor de seneste to år skal have rejst mindst fire uger udenfor ens oprindelsesland og bopælsland, heraf mindst to uger udenfor verdensdelen tilhørende bopælslandet.

Såfremt medlemmet ikke lever op til medlemskravene, udløber medlemskabet ved kontingentperiodens udløb.

Hvis man får besøgt mindst lige så mange lande, som man er år gammel, dog mindst 30, samt besøgt mindst 4 kontinenter og krydset ækvator, bliver man automatisk overflyttet til A-medlem.

Som lande regnes medlemmer af FN foruden lande, som gennem bred international anerkendelse må anses for at være suveræne stater. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen holder løbende status over medlemmernes rejseaktiviteter og distribuerer statistikker over dem. Landestatistikken opgøres på grundlag af det aktuelle verdenskort. Det vil sige, at man kan få registreret et land, selv om det på besøgstidspunktet endnu ikke var selvstændigt, når blot opholdet indenfor det område, der svarer til landets nuværende grænser, varede de nødvendige 24 timer. Hvis verdenskortet fremover ændres, vil medlemmernes registreringer blive korrigeret tilsvarende.

Alle tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

§ 3. ÆRESMEDLEM
Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemskabet tildeles på baggrund af en helt exceptionel indsats for klubben over en længere periode. Til æresmedlemsskabet er ikke knyttet særlige privilegier.

§ 4. VEN AF DE BEREJSTES KLUB (DBK)

Det er muligt at blive ven af DBK. Til venner af DBK stilles ingen krav mht. rejsevirksomhed. Venner af DBK har ikke (undtagen ved enkelte særlige lejligheder) adgang til at deltage i klubbens møder og heller ikke adgang - eller stemmeret - til klubbens generalforsamlinger. Venner af DBK modtager klubbens medlemsblad og har en række andre fordele på lige fod med medlemmerne (sponsorrabatter, deltagelse i klubrejser etc.). Kontingentet for venner af DBK fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. ØKONOMI

Kassereren vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer. Regnskabsåret løber fra d.1. oktober til d.30. september det efterfølgende år, og regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Kontingent opkræves i januar måned med frist til ultimo januar. Herefter udsendes en rykker der kan påføres rykkergebyr og en betalingsfrist. Hvis denne frist overskrides betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i november med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning.
4) Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af indtil syv bestyrelsesmedlemmer plus to suppleanter.
7) Valg af revisor plus revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen som skal være varslet skriftligt (brev eller e-mail) senest tre uger før dens afholdelse. Punkter til dagsordenen, herunder forslag til afstemning, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Medlemmer kan indtil én uge før generalforsamlingen rekvirere indkomne forslag hos formanden.

Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges kun for et år ad gangen.

Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen går på valg hvert år. Hvis der er flere end 4 bestyrelsesmedlemmer på valg kan generalforsamlingen beslutte at de 4 første vælges for 2 år, mens de efterfølgende vælges for 1 år.

Bestyrelsen der består af syv medlemmer konstituerer sig selv snarest muligt efter generalforsamlingen.

* Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres, såfremt mindst 20 pct. af medlemmerne, dog mindst ti personer, skriftligt henvender sig til formanden herom. Dog kan også bestyrelsen begære ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer begærer det. Varsel for en sådan generalforsamling følger reglerne for ordinær generalforsamling.

* Afstemninger

Valgret og stemmeret har medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingen er fyldt 15 år.

Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen; et medlem kan bemyndige et andet til at stemme for sig, hvis det har afgivet skriftlig fuldmagt (pr. brev eller e-mail). Fuldmagten skal uden forbehold give fuldmagtsmodtager ret til at stemme ved alle afstemninger. Et fremmødt medlem kan maksimalt råde over fuldmagter fra tre ikke-mødte medlemmer. Såfremt et medlem har afgivet fuldmagt, men alligevel møder op til generalforsamlingen, annulleres vedkommendes fuldmagt.

Ikke fremmødte medlemmer, der ikke har afgivet fuldmagt, kan stemme pr. brev/e-mail. Brev/mailstemmer skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen og fuldmagter senest ved generalforsamlingens start. Fordelingen af brev-/mailstemmer samt oplysning om hvem, der råder over fuldmagter, skal straks efter valg af dirigent bekendtgøres af denne.

Enhver afstemning (herunder forslag til vedtægtsændringer, men minus opløsning af klubben - § 8) afgøres ved simpelt flertal. For at blive vedtaget skal et forslag have over 50% af de gyldige stemmer; ved præcis 50% for og 50% imod falder forslaget.

Afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, men såfremt mindst tre medlemmer ønsker det, skal en afstemning ske skriftligt. Stemmerne kontrolleres da af to udpegede, ikke opstillede, medlemmer, og resultatet (inkl. stemmetal) skal bekendtgøres umiddelbart efter optællingen.

* Valgprocedurer

Ved valg til bestyrelsen vælges først bestyrelsesmedlemmerne. Hvis der er opstillet flere end antallet af pladser foretages skriftlig afstemning hvor hvert medlem har et antal stemmer svarende til antallet af ledige poster. Det enkelte medlem kan dog kun tildele én stemme til en kandidat.

Medlemmerne indvælges i bestyrelsen i rækkefølge efter antallet af modtagne stemmer. De opstillede der ikke indvælges som medlemmer fortsætter til afstemningen om suppleanter, medmindre de tilkendegiver at de ikke ønsker at være suppleanter.

Herefter stemmes om suppleanter. Hvert medlem har et antal stemmer svarende til antallet af opstillede, dog højst to stemmer. Det enkelte medlem kan dog kun tildele én stemme til en kandidat. Som 1. suppleant vælges den som har fået det største antal stemmer, og herefter følger 2. suppleant. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge hvor de er valgt. Suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem træder ud eller ikke er i stand til at varetage posten i længere tid.

I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse og suppleanter afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

Forud for alle valg til bestyrelse og suppleanter skal de opstillede have tilkendegivet skriftligt eller mundtligt at de ønsker at stille op.

Fuldmagter fungerer normalt, mens brevstemmer, såfremt der er angivet flere personstemmer end antallet af ledige poster, tæller stemmerne i den rækkefølge, de er opskrevet. Er der to poster at besætte, og har brevstemmen angivet fire stemmer (på fire forskellige kandidater!), bortfalder de to nederst angivne.

§ 7. BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer. Formanden er ansvarlig for foreningens almindelige drift og tegner klubben udadtil. Kassereren er ansvarlig for opkrævning af kontingenter og har fuldmagt til at forestå udbetalinger i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsesmøderne er åbne og der er adgang for alle interesserede medlemmer. Kun valgte bestyrelsesmedlemmer (eller indsatte suppleanter) har dog stemmeret. Afstemninger sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer - ved stemmemæssig ligestilling under bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.

Såfremt et bestyrelsesmedlem er bortrejst eller på anden måde ikke deltagende i bestyrelsen i tre måneder eller mere, kan den øvrige bestyrelse (men behøver ikke) indsætte en af suppleanterne. I så fald er førstesuppleanten den kandidat, der ved generalforsamlingen fik flest stemmer af suppleanterne. Når det valgte bestyrelsesmedlem igen er tilbage, genindtræder han/hun som normalt, og suppleanten glider ud igen.

§ 8. OPLØSNING AF KLUBBEN

Foreningen kan opløses, hvis dette vedtages af et flertal på to tredjedele af de fremmødte under to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst én måneds mellemrum. Vedrørende indkaldelse: se § 6. Ved opløsning tilfalder foreningens realiserede midler WWF Verdensnaturfonden.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 18.11.2017